Användarvillkor
Användarvillkor

Version 1

Uppdaterade [2015-05-25]

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrannt innan du använder CURVES (eller del därav) (“CURVES”) samt därmed relaterade tjänster ("Tjänsterna"). Genom att använda CURVES och/eller Tjänsterna samtycker du till att bli bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor har du inte rätt att använda CURVES och/eller Tjänsterna.

1
ALLMÄNT

1.1
EcoGuard AB, org. nr. 556502-5755, Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro ("EcoGuard") har utvecklat och tillhandahåller mjukvaran CURVES för insamling och visualisering av mätdata i grafer och rapporter ("CURVES").

1.2
Om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan dig som användare (nedan “du”, "dig" eller “Användare”) och EcoGuard, regleras ditt användande av CURVES och/eller Tjänsterna av dessa Användarvillkor.

1.3
Vissa produkter eller tjänster, däri inbegripet mätdata, som tillhandahålls via CURVES och/eller Tjänsterna tillhandahålls av tredje part och inte av EcoGuard. EcoGuard tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster, däri inbegripet mätdata, som tillhandahålls av tredje part. För sådana produkter och tjänster gäller istället sådan tredje parts villkor och bestämmelser. Kontrollera att du accepterar villkoren i sådana avtal och be om juridisk rådgivning vid behov, innan du beställer varor och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

1.4
Genom att använda CURVES och/eller Tjänsterna (eller del därav) har du accepterat dessa Användarvillkor och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Användarvillkor.

1.5
Om du inte accepterar Användarvillkoren eller inte uppfyller Användarvillkoren får du inte använda CURVES och/eller Tjänsterna.

2
ANVÄNDNING AV CURVES OCH/ELLER TJÄNSTERNA

2.1
EcoGuard förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av CURVES och/eller Tjänsterna.

2.2
Användaren ansvarar för att allt utnyttjande av CURVES och/eller Tjänsterna sker i enlighet med de anvisningar och instruktioner som EcoGuard från tid till annan meddelar.

2.3
Användaren ansvarar för att denne har för CURVES och/eller Tjänsterna nödvändig hårdvara och annan utrustning.

2.4
Användare ansvarar ensamt för data, information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillhandahålls från Användare till EcoGuard (gemensamt "Användarinnehåll") samt åtar sig att hålla EcoGuard skadelös avseende krav från tredje part som grundas på EcoGuards användning och/eller tillgängliggörande av Användarinnehåll. Genom att tillhandahålla, publicera och/eller visa Användarinnehåll för EcoGuard ger Användaren EcoGuard en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, distribuera och/eller publicera sådant innehåll i CURVES och/eller Tjänsterna. Användaren ger dessutom EcoGuard en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda Användarinnehåll i sin marknadsföring samt för statistikändamål. EcoGuard förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra Användarinnehåll. EcoGuard har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Användarinnehåll som enligt EcoGuards bedömning bryter mot användarvillkor, tilllämpliga lagar, regler eller riktlinjer.

2.5
Viss användning och åtkomst till CURVES och/eller Tjänsterna sker med användning av användaridentitet och lösenord. Vid sådan användning och åtkomst till CURVES och/eller Tjänsterna är Användaren ensamt ansvarig för all användning som sker under användarnamn och lösenord som har tilldelats och/eller skapats av Användaren. Om Användarens användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om Användaren får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av Användarens användarkonto, ska Användaren omedelbart informera EcoGuard härom och ändra lösenord. Användaren är ansvarig för all användning som sker med Användarens användarnamn och lösenord intill dess EcoGuard har tagit emot och bekräftat mottagande av ovan angivet meddelande.

2.6
Om en Användare ger ut, avslöjar eller tappar bort användarnamn eller lösenord är EcoGuard inte ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav.

2.7
Användaren måste alltid tillhandahålla och vidmakthålla gällande, komplett och korrekt information till EcoGuard. Användaren är skyldig att i skälig utsträckning och på begäran av EcoGuard tillhandahålla den skriftliga dokumentation som EcoGuard anser erforderlig för att kunna bekräfta riktigheten av de uppgifter som Användaren lämnat i samband med registrering eller efterföljande verifikationsprocesser.

2.8
EcoGuard förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av användare som enligt EcoGuards bedömning missbrukar CURVES, användaridentitet, lösenord och/eller Tjänsterna.

3
LICENS

3.1
Användaren beviljas en personlig, icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicenserbar och begränsad rätt att använda CURVES i avtalad omfattning under Avtalets giltighet. Om inte annat skriftligen har överenskommits får CURVES endast användas i Sverige samt för insamling och visualisering av mätdata rörande Användarens egen lokal/bostad.

3.2
Användarens rätt att använda CURVES förutsätter att dessa Användarvillkor och eventuella tillämpliga tredjepartsvillkor uppfylls.

3.3
Användaren får inte kopiera, modifiera, ändra, "reverse engineer" eller dekompilera CURVES (eller delar därav), däri inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material.

3.4
Användaren får inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt tillgängliggöra CURVES (eller delar därav), däri inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material, utan EcoGuards föregående skriftliga godkännande.

3.5
EcoGuards varumärken, firmanamn och andra kännetecken som återfinns i CURVES och/eller Tjänsterna (”Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkeslagstiftning. All användning av Varumärkena utan EcoGuards föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden. Varumärkena får inte användas tillsammans med några produkter eller tjänster som inte har godkänts av EcoGuard eller på något sätt som kan orsaka förvirring hos Användare eller som riskerar att misskreditera eller skada EcoGuard.

3.6
Användaren åtar sig att omgående informera EcoGuard avseende krav från tredje part som grundas på att Användarens användning av CURVES och/eller Tjänsterna (eller delar därav) utgör intrång i sådan tredje parts rättigheter.

4
ÄGANDERÄTT

4.1
Allt innehåll i CURVES, såsom text, grafik, logotyper, koner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och programvara ägs eller licenseras av EcoGuard.

4.2
Inget i dessa Villkor ska tolkas som att EcoGuard helt eller delvis överlåter någon av EcoGuards materiella eller immateriella rättigheter till Användaren.

4.3
Samtliga rättigheter som skapas, utvecklas eller på annat sätt uppkommer till resultat av användningen av CURVES (om några) ska automatiskt, kostnadsfritt och exklusivt tillfalla EcoGuard.

5
PERSONUPPGIFTER

5.1
Genom att tillhandahålla personuppgifter eller i övrigt använda CURVES och/eller Tjänsterna samtycker Användaren till att EcoGuard hanterar Användarens personuppgifter i enlighet med vad som anges i EcoGuards integritetspolicy.

5.2
Användaren är ensamt ansvarig för att inhämta erforderliga samtycken till personuppgiftshantering som sker för Användarens räkning (om EcoGuard medgivit sådan användning).

6
ANSVARSBEGRÄNSNING OCH SKADESLÖSHET

6.1
Målsättningen är att CURVES och/eller Tjänsterna ska vara tillgänglig hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. EcoGuard lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet, men inte begränsat till, garantier avseende att CURVES inte utgör intrång i någon annans rättigheter, säljbarhet, integration eller lämplighet för speciella ändamål. EcoGuard garanterar heller inte att CURVES tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. CURVES tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.

6.2
Användaren är medveten om och accepterar att CURVES, från tid till annan, kan komma att göras otillgängliga med anledning av planerade och/eller oplanerade driftstop för service, underhåll och/eller uppdateringar.

6.3
Användaren ansvarar för kommunikationen mellan Användaren, mätutrustning och CURVES samt för att Användaren har den utrustning och programvara som krävs för att få tillgång till och använda CURVES samt därmed relaterade tjänster. Användaren ansvarar även för fel och/eller brister i Användarens egen programvara och hårdvara.

6.4
Förutom då skada orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet ska varken EcoGuard eller någon av EcoGuards licensgivare, underleverantörer, företagsledning, konsulter eller anställda under några omständigheter eller av några skäl vara ansvariga för Användarens direkta eller indirekta skador (inklusive, men inte begränsat till, kostnader för driftavbrott, förlust av data, förlorad intäkt eller ersättningsskyldighet gentemot tredje man), vare sig de är förutsebara eller oförutsebara.

6.5
EcoGuards sammanlagda och totala ansvar avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga det belopp som betalats för Användarens användning av CURVES och Tjänsterna under den senaste tremånadersperioden.

7
LAGSTIFTNING

7.1
Användaren är införstådd med att CURVES och/eller Tjänsterna endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användningen av CURVES och/eller Tjänsterna kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder CURVES och/eller Tjänsterna på eget initiativ och ansvar. Användaren ska hålla EcoGuard skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot EcoGuard med anledning av Användarens användning av CURVES i strid med denna bestämmelse eller tillämplig lagstiftning, däri inbegripet, men inte begränsat till, anspråk avseende brott mot tilllämplig personuppgiftslagstiftning.

8
LÄNKAR

8.1
CURVES och/eller Tjänsterna kan innehålla länkar eller referenser till webbplatser, produkter och/eller mjukvara som tillhandahålls av tredje man. EcoGuard har ingen särskild kännedom om den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser eller av sådan tredje man och stöder inte de bolag eller produkter som länkarna refererar till. EcoGuard tar inget ansvar för innehåll, villkor eller policys som tillhandahålls av tredje man. Om Användaren och/eller någon av Användarens användare väljer att följa någon länk eller referens sker detta på egen risk. EcoGuard förbehåller sig rätten att när som helst stänga av länkar eller länkande program.

9
ÄNDRINGAR

9.1
EcoGuard förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren. Ändringar av Villkoren ska meddelas Användaren i förväg och träder ikraft när Användaren har accepterat de nya eller ändrade villkoren. Om Användaren inte accepterar de nya eller ändrade villkoren har Användaren inte rätt att fortsätta använda CURVES eller Tjänsterna. EcoGuard förbehåller sig vidare rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra innehållet i CURVES och åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Genom att fortsätta använda CURVES eller Tjänsterna efter att några ändringar har trätt i kraft anses Användaren ha accepterat ändringarna.

10
FORCE MAJEURE

10.1
Underlåtenhet eller försening av EcoGuard i fullgörandet av sina tjänster och åtaganden ska inte anses utgöra ett brott mot EcoGuards åtaganden i Avtalet om sådan underlåtenhet eller förseningen beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigs¬handling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstols beslut, försening eller störning i internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför EcoGuards skäliga kontroll. EcoGuard har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.

11
BESTÄMMELSES OGILTIGHET

11.1
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av Avtalet ske.

12
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

12.1
Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämpliga på detta Avtal.

12.2
Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.